№392 Про внесення змін до Програми забезпечення відкритості в діяльності Любарської районної державної адміністрації, районної ради та розвитку інформаційної сфери району на 2013-2015 роки

trizyb1
 Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛЮБАРСЬКА РАЙОННА РАДА
РІШЕННЯ

Тридцять друга сесія                                                                                            VІ скликання

 Від   06.03.15 №392

Про внесення змін до Програми забезпечення
відкритості в діяльності Любарської районної 
державної адміністрації, районної ради та 
розвитку інформаційної сфери району на 
2013-2015 роки

         Керуючись ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення Любарської районної державної адміністрації від 02.03.15 №298/18, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:
1.Внести наступні зміни до Програми забезпечення відкритості в діяльності Любарської районної державної адміністрації, районної ради та розвитку інформаційної сфери району на 2013-2015 роки, затвердженої ХVII сесією VІ скликання 27.12.12 №203:
1.1. В Розділі І «Загальна характеристика Програми»: 
1.1.1. Підрозділ ІІ «Обгрунтування необхідності Програми» доповнити абзацом 7 у редакції: «Районна державна адміністрація та районна рада повинні мати відповідні матеріально-технічні ресурси для виконання своїх функціональних обов’язків, зокрема і для проведення представницьких заходів, організацію зустрічей представників урядових делегацій, проведення семінарів-навчань працівників галузей району, підготовки та проведення виборів місцевого рівня, тощо»;
1.1.2.  Підрозділ ІІІ «Мета Програми» доповнити реченням після слів «забезпечення відкритості діяльності районної державної адміністрації та районної ради» реченням «шляхом створення відповідних умов та фінансово-матеріальних ресурсів»;
1.1.3.  Підрозділ ІV «Шляхи виконання завдань Програми» доповнити  підпунктом: «Створення належних матеріально-технічних ресурсів для відповідного функціонування районної державної адміністрації та районної ради»;
2.Розділ «Напрямки діяльності та заходи забезпечення відкритості в діяльності районної державної адміністрації, районної ради та розвитку інформаційної сфери району на 2013-2015 роки»:
2.1. Доповнити:

  №

  пп

Назва напрямку     діяльності     (пріоритетні   завдання)

 

Перелік заходів      Програми

 Терміни викона-ння   заходу

 

      Виконавці

 

  Джерела фінансу-вання

  Орієнтовні обсяги фінансу-вання     (вартість),  тис.грн.

 

      Очікува-ний         резуль-тат

10

Забезпе-чення належної матеріаль-но-технічної бази районної державної адмініст-рації, районної ради для виконання повнова-жень передба-чених чинним законода-вством

Придбан-ня паливно-мастиль-них матеріа-лів, оплата комуна-льних послуг та послуг зв’язку, ремонт та облашту-вання депута-тської кімнати, сплата внеску до Всеук-раїської асоціації районних рад

    2015

Структурні підрозділи та апарат РДА, виконав-чий апарат районної ради

Районний бюджет

В межах фінансо-вих можливос-тей

Належне виконан-ня функції держави

 2.2. 10 напрямок діяльності вважати 11.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету і комунальної власності.

                        Голова ради                                      Л.М.Рогальська

nbsp; top

Ви тут: Головна Рішення сесій №392 Про внесення змін до Програми забезпечення відкритості в діяльності Любарської районної державної адміністрації, районної ради та розвитку інформаційної сфери району на 2013-2015 роки